Ugrás a tartalomra

Külföldiek ellátása

Külföldiek ellátása

A korábbi E 111 szerepét az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA vette át.

Fontos, hogy már csak ezzel a kártyával kaphatnak 2006. óta magyar állampolgárok az Európai Unió tagállamaiban, illetve ezen felül Norvégiában, Izlandon és Lichtensteinben egészségügyi ellátást.

Az E 111 nyomtatvány már nem érvényes.

Külföldi állampolgárok ideiglenesen, illetve állandó jelleggel, életvitelszerűen tartózkodhatnak Magyarországon. Ez utóbbi esetben a külföldi állampolgár lakóhelyét Magyarországra helyezte át munkavállalási célból, nyugdíjasként, tanulási célból, esetleg menekült, menedékes vagy befogadott jogcímen.

Társadalombiztosítási szempontból a külföldiek köre nem kizárólag a külföldi állampolgárságot jelenti, hanem külföldinek minősül mindenki, akit nem kell belföldinek tekinteni, tehát a magyar állampolgár is, ha nem rendelkezik állandó magyarországi lakóhellyel. Az egészségügyi ellátásokra egyes jogviszonyok esetén csak a társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülő személyek jogosultak.

Az egészségbiztosítás szempontjából a külföldi személyek egyes csoportjaiként eltér az egészségügyi ellátásra való jogosultság.

Európai Egészségbiztosítási Kártya

 

A Magyarországon munkát vállaló külföldiek

A munkavállalás céljából Magyarországra érkező külföldi állampolgár főszabály szerint a Magyarországon belföldinek minősülő munkáltatóval fennálló munkaviszonya kezdetétől biztosítottnak számít, utána a munkáltató járulékot fizet. Ennek alapján jogosultságot szerez az egészségbiztosítás valamennyi ellátására.

 

A Magyarországon munkát vállaló külföldiek eltartott közeli hozzátartozói

2007.április 1-jével az eltartott hozzátartozó, mint ellátásra jogosultságot keletkeztető státusz megszűnt, ezért ezt követően a Magyarországon biztosított külföldiek egyéb jogcímen ellátásra nem jogosult közeli hozzátartozói a regionális egészségbiztosítási pénztárnál kötött megállapodás alapján válhatnak egészségügyi ellátásra jogosulttá.

 

Kivételek a magyar társadalombiztosítás biztosítottai köréből

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakat felsoroló törvény a Magyarországon dolgozó külföldi munkavállalók bizonyos kategóriáit kiveszi a biztosítottaknak a főszabálya alól, ha a küldő állam vagy nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszere kiterjed rájuk.

Nem terjed ki a kötelező magyar társadalombiztosítás:

  • külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagjára (a továbbiakban: képviselet tagja),
  • a külföldi állampolgárságú háztartási alkalmazottra, aki kizárólag a képviselet tagjának alkalmazásában áll,
  • a képviselet tagjával közös háztartásban élő külföldi állampolgárságú családtagra (házastárs, gyermek), feltéve hogy az alkalmazottra, illetve a családtagra kiterjed a küldő állam vagy más állam társadalombiztosítási rendszere,
  • továbbá a nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tisztviselőjére (alkalmazottjára) és vele közös háztartásban élő családtagjára (házastárs, gyermek), feltéve hogy kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszere.
  • Továbbá nem terjed ki a magyar társadalombiztosítás a magyar jogszabályok alapján be nem jegyzett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott külföldinek minősülő, nem EGT állam (ún. harmadik állam) polgárára, ha kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében végez munkát.

 

A jogosultság igazolása

A magyar egészségügyi ellátásra jogosult külföldiek TAJ számát, illetve e jogosultságát az „Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról” elnevezésű nyomtatvány igazolja, amelyen az egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevételére való jogosultságot a tárgyhónapot megelőző hónap végén a foglalkoztató a pecsétjével és aláírásával havonta igazolja. A jogviszony megszűnésével egyidejűleg a foglalkoztató bevonja az Igazolást.

 

Magyarországon tanuló külföldi állampolgárok

Egészségügyi szolgáltatásra csak az itt tanuló külföldiek közül az a külföldi állampolgár jogosult, aki a középfokú nevelési-oktatási, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és nemzetközi szerződés vagy az Oktatási Minisztérium által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll.

Azok a külföldi tanulók, akik ennek a feltételnek nem felelnek meg, csak az egészségbiztosítóval kötött ún. megállapodás megkötése esetén lesznek jogosultak egészségügyi szolgáltatásra.

 

A Magyarországon letelepedett külföldi állampolgár nyugdíjasok

Aki Horvátországban nyugdíjas, és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik, az illetékes horvát biztosító által kiállított HR/HU 121-es nyomtatvány alapján teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult Magyarországon, TAJ-szám alapján. Aki Szerbiából, illetve Montenegróból nyugdíjra jogosult, és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik, a szerb/montenegrói nyugdíjmegállapító határozat alapján teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult Magyarországon, amelyet TAJ-számmal vehet igénybe. A Független Államok Közössége (FÁK) tagállamaiban – a Balti-államok, a Belarusz Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, Azerbajdzsán és Üzbegisztán kivételével a szovjet utódállamokban jelenleg is hatályos – a szovjet-magyar egyezmény rendelkezései értelmében az áttelepült nyugdíjas (a Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező nyugdíjas) Magyarországon az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által megállapított nyugdíj alapján, TAJ számmal vehet igénybe egészségügyi ellátást.

Azoknak a Magyarországra települt nyugdíjas külföldi állampolgároknak, akik nem állnak a fent említett országokkal kötött kölcsönös egyezmények hatálya alatt, a magyarországi egészségügyi ellátásokat akkor vehetik igénybe, ha költségtérítést fizetnek érte, vagy természetesen az egészségbiztosítási ellátásokra megállapodást is köthetnek.

 

Külföldiek megállapodáson alapuló egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága

A Magyarország területén huzamosabb ideig tartózkodó külföldi állampolgároknak, ha hazájukkal nincs érvényes szociális biztonsági egyezmény, vagy más jogviszony alapján sem jogosultak egészségbiztosítási ellátásra, lehetőségük van az egészségbiztosítóval kötött megállapodással gondoskodniuk az egészségügyi ellátásukról, egy előre meghatározott összegű járulék fizetésének vállalása mellett. Ugyanilyen feltételeknek kell megfelelni a társadalombiztosítási szempontból külföldinek minősülő magyar állampolgároknak is (ide tartoznak azok a személyek, akik nem rendelkezhetnek érvényes magyar személyi igazolvánnyal).

Az egészségügyi ellátásra jogosultságot biztosítani lehet a megállapodást kötő külföldi személlyel együtt élő gyermek számára is.

A külföldiek a tartózkodási helyük szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárnál kezdeményezhetik az ellátások igénybevételére jogosító megállapodás megkötését, ahol a külföldi személy részére egy, az egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot igazoló nyomtatványt is kiállítanak.

 

Menekültek egészségügyi ellátása

A menekültet a magyar állampolgárokra vonatkozó jogok illetik, és kötelezettségek terhelik, ezért az egészségügyi ellátásra való jogosultságukat az egészségbiztosítási pénztártól igényelt TAJ kártyával igazolhatják, és egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettségük is a magyar állampolgárok által fizetendő kötelezettségekkel azonos.

 

Egészségügyi ellátásra való jogosultság az EU-ban

A társadalombiztosításra (egészségbiztosításra) jogosultak, illetőleg az igénybe vehető ellátások körének meghatározására alapvetően minden tagállamban a nemzeti (tagállami) jogszabályok érvényesek.

Főszabályként elmondható, hogy abban a tagállamban vagyunk jogosultak az egészségügyi ellátás igénybevételére, ahol a járulékokat fizetjük. Egy személy csak egy országban rendelkezhet társadalombiztosítással, mivel az uniós szabályok szerint senki nem lehet egyszerre két tagállamban biztosított.

Orvosilag szükséges ellátás igénybevétele külföldi biztosítás esetén

Amennyiben egy EU (akár magyar) állampolgár egy másik uniós tagállamban dolgozik, ott is biztosított, az adott tagállamban veheti igénybe a teljes körű egészségügyi ellátásokat.

Ilyenkor Magyarországon, illetve más tagállamban az orvosilag szükséges ellátást úgy veheti igénybe, ha a biztosítása szerinti tagállamban, a lakhelye szerinti illetékes egészségbiztosítótól igényli az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyát.

Általánosságban elmondható, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya az orvosilag szükséges betegellátásra jogosít más tagállamban való ideiglenes tartózkodás esetén a helyi biztosítottakkal azonos feltételek mellett.

Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen - a körülmények mérlegelésével - a kezelőorvos dönt. Orvosilag szükségesnek azonban nem csak az azonnal nyújtandó (sürgősségi) szolgáltatások minősülhetnek.

Amennyiben az igényelt ellátást - a beteg állapotára való tekintettel - nem feltétlenül szükséges rövid időn belül nyújtani, a szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván Magyarországon, illetve más tagállamban tölteni.

További fontos tudnivaló, hogy a szolgáltatásokat csak az egészségbiztosítás illetékes szerveivel szerződésben lévő szolgáltatótól lehet az egyenlő elbánás elvének megfelelően - tb-támogatással - igénybe venni.

A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti. Ez utóbbi esetben az Európai Egészségbiztosítási Kártyával utólag sincsen lehetőség a költségek megtéríttetésére.

Egy uniós tagállamban kiváltott Európai Egészségbiztosítási Kártya azonban csak abban az esetben jogosítja fel tulajdonosát az orvosilag szükséges ellátás igénybevételére, amennyiben a másik tagállamban történő, illetve magyarországi tartózkodása alatt a járulékfizetése folyamatos az adott tagállamban.

Egyes EGT tagállamokban (Bulgária, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Ausztria, Szlovénia, Svédország, Szlovénia, Egyesült Királyság, Liechtenstein) az Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve a nemzeti betegkártya (TAJ kártya) egy kártyán található.

EGT államok polgárai

Európai Gazdasági Térség, magába foglalja az Európai Unió országait, 2007. január 1-jétől Romániát és Bulgáriát is, Norvégiát, Lichtensteint, Izlandot és az EGT-n kívüli államok közül ebbe a körbe tartozik Svájc.

 

Az ellátás módja, dokumentumok:

A Rendeletek hatálya alá tartozó személyek jogosultságukat a következő dokumentumokkal igazolhatják:

  • Európai Egészségbiztosítási Kártya
  • Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány
  • E 112 jelű nyomtatvány

Aki ezek egyikével sem rendelkezik, az úgy tekinthető, mint ha nem lenne biztosított az EGT területén.

Azok a külföldön dolgozó magyar állampolgárok, akik külföldön biztosítottak, akkor sem láthatóak el TAJ szám alapján, ha magyar állampolgárként vagy letelepedett, bevándorolt személyként rendelkeznek TAJ számmal. Ők nem Magyarországon fizetnek járulékot, a magyar egészségbiztosítás terhére nem jogosultak ellátások igénybevételére. Az ellátás az ő esetükben is a már ismertetett három nyomtatvány alapján történhet.

TAJ szám alapján a külföldön biztosított személyek részére kizárólag akkor nyújtható ellátás, ha előzetesen az E 106 jelű nyomtatványt biztosítójuktól beszerezték.

Szociális biztonsági egyezmények hatálya alá tartozó személyek

A horvát-magyar egyezmény értelmében a horvát biztosítottaknak a HR/HU 111 jelű nyomtatvány alapján sürgős szükség esetén nyújtható ellátás vizit-és napidíj megfizetése mellett. (52/2006. EÜM rendelet)

Egészségügyi együttműködési egyezmények hatálya alá tartozó személyek

Angola, Észak-Korea, Irak, Jordánia, Kuba, Kuvait, Mongólia, FÁK államai – kivéve Üzbegisztán – Szerbia, Montenegró, Macedónia állampolgárai útlevelük felmutatásával kizárólag a sürgős szükség körébe tartozó ellátásban részesülhetnek.

Volt szociálpolitikai egyezmények alapján román, bolgár és horvát személyek részére útlevél felmutatásával már nem nyújtható ellátás. A román és bolgár biztosítottak az EGT többi tagállamának polgáraival megegyező módon, a horvát biztosítottak HR/HU 111 jelű nyomtatvánnyal vehetnek igénybe ellátásokat.

 

EU - n és EGT - n kívüli állampolgárok lehetőségei

A Magyarország területén huzamosabb ideig tartózkodó külföldi állampolgároknak, ha hazájukkal nem áll fenn érvényes szociális biztonsági egyezmény, vagy más jogviszony alapján sem jogosultak egészségbiztosítási ellátásra:

lehetőségük van az egészségbiztosítóval megállapodást kötni a magyarországi egészségügyi ellátásukra vonatkozóan egy előre meghatározott összegű járulék fizetésének vállalása mellett. A külföldi személyek által fizetendő járulék, amely befizetésével jogosultságot nyernek az egészségbiztosítási ellátásokra, életkortól függő összegű. Nagykorú külföldi állampolgár a megállapodás megkötésének napján érvényes minimálbér (2010. január 1-jétől 73.500 Ft), a 18 évesnél fiatalabb gyermek, illetve a magyarországi oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló külföldi állampolgár a minimálbér 30 %-ának (2010. január 1-jétől 22.050 Ft) megfizetésével szerezhet egészségügyi ellátásra jogosultságot. Az első hónapra esedékes járulékot nyomban a megállapodás megkötésekor, később pedig havonta előre, a jogosultsági hónapot megelőző hónap 12. napjáig kell megfizetni. A megállapodás a megkötését, vagyis az első befizetést követő hónap első napjától hatályos, de az első hat hónapban csak korlátozott mértékű ellátásra (sürgősségi ellátás) jogosít.

Lehetőség van azonban a megállapodás megkötésekor a hat hónapra esedékes járulékot visszamenőleg egy összegben befizetni, ebben az esetben a jogosult már a megállapodás megkötését követő hónap első napjától igénybe tud venni valamennyi finanszírozott egészségügyi szolgáltatást.