Jogviszony ellenőrzés

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Páciensünk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Tájékoztatásul alább felsoroljuk – a teljesség igénye nélkül – azokat a tipikus jogviszonyokat, amelyek alapján Ön jogosult lehet egészségügyi ellátásra.

1. A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel, illetve magyar állampolgár esetén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú gyermek (18. életévének betöltéséig) jogosult.

2. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak:

 

A.) BIZTOSÍTOTTAK

Foglalkoztatott személyek:

1.

- munkaviszonyban,

- köztisztviselői,

- közalkalmazotti,

- fegyveres szolgálati jogviszonyban állók

2.

- megbízási,

- vállalkozási,

- bedolgozói jogviszonyban állók

3.

- gazdasági társaságok tagjai (társas vállalkozók)

E fenti jogviszonyok bejelentését a foglalkoztató teljesíti az állami adóhatósághoz.

 

B.) JOGOSULTAK

Alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló/hallgató (nagykorú, magyar állampolgár)

Bejelentésre kötelezett a közoktatási, valamint felsőoktatási információs rendszer működtetője.

Az ellátás folyósításának kezdetét és megszűnését az ellátást folyósító szerv köteles bejelenteni az OEP-nek.

Különböző ellátásban részesülő személyek:

- Gyed

- Gyes

- Gyermeknevelési támogatás

- munkaviszony megszűnését követő passzív ellátás (pl. táppénz)

- ápolás díj

- rendszeres szociális segély

- rendelkezésre állási támogatás

- nyugdíjak

- nyugdíjszerű ellátások

- szociálisan rászorultak

- szociális intézményben elhelyezettek

A szociálisan rászorult személyt a települési önkormányzat jegyzője, a szociális intézményben elhelyezett személyt az intézmény vezetője jelenti be az OEP - nél.

Önfoglalkoztatók:

- egyéni vállalkozók

- biztosított mezőgazdasági őstermelők

A bejelentést az önfoglalkoztatóknak kell teljesíteniük az állami adóhatósághoz.

Munkanélküli (álláskeresési) ellátásban részesülők:

- Álláskeresési támogatásban, pl. álláskeresési járadékban, munkanélküli járadékban, stb. részesülők

Az álláskeresési támogatásban részesülőket a munkaügyi központ (állami foglalkoztatási szerv) köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz.

Egyéni bejelentés alapján jogosultak:

- A megváltozott munkaképességű személy, ha a munkaképesség csökkenése az 50 százalékot eléri, továbbá 2008. január 1-jétől az egészségkárosodást szenvedett személy, ha az egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri és az illetékes hatóság (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) erre vonatkozó igazolásával (szakvéleményével) rendelkezik.

Figyelem!

Ha Ön e három kategória valamelyikébe tartozik, egyénileg kell a lakóhely szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztár kirendeltségeinél (továbbiakban: REP) jelentkeznie, mert a „Bejelentő lap” kitöltése és az igazolások, nyilatkozat bemutatása mellett kerülhet be a nyilvántartásba.

- Az a személy, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és a jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát.

- Nevelőszülői tevékenységet folytató személy, akinek az e tevékenységből származó jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, naptári napokra annak harmincad részét.

Járulékfizetéssel szerzett jogosultság:

- Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizető belföldi magánszemélyek

- Egyéni bejelentkezés járulékfizetésre az állami adóhatóságnál, valamint a regionális egészségbiztosítási pénztár kirendeltségeinél

- Egészségügyi szolgáltatásra megállapodást kötő külföldi személyek

- Megállapodás-kötési lehetőség a lakóhely (tartózkodási hely) szerinti regionális egészségbiztosítási pénztár kirendeltségeinél

Felhívjuk figyelmét, ha Önnek nincs jogviszonya, akkor annak érdekében, hogy jogosult legyen az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira, köteles egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

Általános felvilágosítást az OEP honlapján (www.oep.hu /Ellátások Magyarországon menüpont), illetve a REP telefonos ügyfélszolgálatától kaphat. Jogviszonyadatait – az okmányirodában történt előzetes regisztráció után a kormányzati portál ügyfélkapu szolgáltatásának segítségével is ellenőrizheti (www.magyarorszag.hu / ügyfélkapu / TAJ-szolgáltatások).

A jogviszonyának rendezését kezdeményezheti:

- elektronikus úton az ügyfélkapu TAJ-szolgáltatások menüpontján keresztül;

- levélben, az OEP honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és a lakóhely szerint regionális egészségbiztosítási pénztár kirendeltségeinél (REP) történő beküldésével,

- személyesen a lakóhely szerint illetékes REP ügyfélszolgálatán.